Urząd Miasta Knurów informuje, iż na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 26.07.2018r. Komisja zaopiniowała zgłoszone projekty do Budżetu Obywatelskiego oraz w drodze losowania ustaliła kolejność wniosków na karcie do głosowania, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców.

 

 

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos


Jak głosować?

Od 27 sierpnia do 09 września 2018 można głosować na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów na rok 2019.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

Głosowanie na zgłoszone projekty zostanie przeprowadzone w terminie od 27 sierpnia 2018r. do 09 września 2018r. i odbywać się będzie:
w formie papierowych kart do głosowania, w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, dostępnej na stronie internetowej: www.knurow.budzet-obywatelski.org
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w trakcie trwania głosowania ma ukończone 16 lat.
Podczas głosowania głosujący ma zapewniony dostęp do listy projektów poddanych głosowaniu.
Głosujący może głosować tylko jeden raz, wybierając dowolną formę oddania głosu.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną, że mieszkaniec oddał głosy poprzez platformę elektroniczną oraz w wersji papierowej, wszystkie oddane głosy traktuje się jako nieważne.
Przy głosowaniu w siedzibie Urzędu Miasta głosujący zobowiązany jest przed czynnością głosowania okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia prawa oraz rejonu do głosowania.
Przy głosowaniu poprzez platformę internetową głosujący obowiązany jest do podania numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki celem weryfikacji a następnie wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól.
Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach z Rejonu zamieszkania na karcie do głosowania.
Na końcowy wynik głosowania w danym rejonie składa się suma głosów ważnych oddanych w głosowaniu papierowym i poprzez platformę internetową.
Jeżeli dwa projekty otrzymały równą – największą liczbę głosów uprawniającą do realizacji projektu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w obecności członków komisji.
Losowanie odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji powiadamia autorów projektu o terminie i miejscu losowania.
Spis mieszkańców jest zbiorem danych osób, które wzięły udział w głosowaniu a w chwili głosowania podlegały weryfikacji celem ustalenia prawa do wzięcia udziału w głosowaniu.
Miejscem wyznaczonym do głosowania w wersji papierowej jest Urząd Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 – punkt głosowania.
Punkt głosowania będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów, natomiast platforma internetowa będzie dostępna od 27 sierpnia 2018 r. od godz. 00:01 do 09 września 2018 r. do godz. 23:59 (liczy się moment rejestracji głosu przez serwer).
Poza godzinami otwarcia o których mowa w pkt. 15, punkt głosowania będzie otwarty do dnia 01 września 2018 r. (sobota) w godzinach: od 10:00 do 15:00.
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna.
Wynik głosowania zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

 

https://knurow.budzet-obywatelski.org/