Knurów: 40-lecie Oddziału Miejskiego Ślaskiego WOPR w Knurowie

0
2287

Knurów: 40-lecie Oddziału Miejskiego Ślaskiego WOPR w Knurowie.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Miejskiego Śląskiego WOPR w Knurowie z okazji   40-lecia

 

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski w Knurowie jest organizacją społeczną, której głównym celem jest szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego, utrzymywanie
w gotowości drużyny ratowniczej, ratowanie życia ludzkiego oraz oddziaływanie profilaktyczno – wychowawcze na mieszkańców Gminy Knurów i jej okolic.

 

 Oddział Miejski Śląskiego WOPR w Knurowie powstał 21 listopada 1978r. z inicjatywy ratowników mieszkających w Knurowie i okolicach,
a jednym z współzałożycieli był pierwszy Prezes naszego Oddziału śp. kol. Konrad Sobieraj.

Nasz oddział został zarejestrowany 25 stycznia 1979 r. w Zarządzie Wojewódzkim WOPR w Katowicach.

W perspektywie tych minionych lat Oddziałem kierowali,  Prezesi:

–  śp. Konrad Sobieraj

– Jerzy Masłowski

– Wiesław Brzeziński

– Rafał Korczyński 

– Jerzy Pach,

– Adam Kubica.

 26 maja 2017 roku na IX Walnym Zjeździe naszego Oddziału wybrano
nowy  Zarząd w osobach: 

 1. Adam Kubica – Prezes
 2. Krzysztof Stolarek – V-ce Prezes
 3. Zdzisław Kałka – Sekretarz
 4. Paweł Bobak – członek Prezydium
 5. Dawid Stolarek  – członek Prezydium
 6. Marcin Baran – członek Zarządu
 7. Robert Dziubliński – członek Zarządu
 8. Bogdan Leśniowski – członek Zarządu
 9. Grzegorz Stanik – członek Zarządu

 

            W związku z objęciem i pełnieniem funkcji w samorządzie gminnym,

Uchwałą VIII Walnego Zjazdu kol. Jerzy Pach został Honorowym Prezesem Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie.

 

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez nasz Oddział jest działalność szkoleniowa. W chwili obecnej jest ona oparta głównie  o bazę sportowo – rekreacyjną Gminy Knurów, którą zarządza MOSiR
w Knurowie, na której wszyscy członkowie naszego Oddziału
doskonalą swoje umiejętności ratownicze.

 

 W okresie czterdziestu lat działalności zorganizowano 56 kursów na stopień „Młodszego Ratownika WOPR” oraz 12 kursów na stopień „Ratownika WOPR”, w których 756 osób ukończyło kurs na stopień „Młodszego Ratownika WOPR”, 155 osób ukończyło kurs na stopień „Ratownika WOPR”, 6 osób uzyskało stopień „Starszego Ratownika WOPR” oraz 2 osoby uzyskały stopień „Instruktora Ratownictwa WOPR”.

 

Utworzenie tak sprawnego systemu szkolenia ratowniczego i drużyny ratowniczej było możliwe dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Knurów Adamem Ramsem, MOSiR Knurów oraz TKKF „Szczygłowice”

Obiekty i akweny wodne podlegające zabezpieczaniu merytorycznemu przez Oddział Miejski WOPR w Knurowie to: 2 Pływalnie Kryte i Kąpielisko Sezonowe „Leśne Zacisze” będące pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.

 

Akweny na terenie miasta podlegające nadzorowi i kontroli OM WOPR to również zbiorniki „Moczury” w Knurowie, „Zatopy” na Krywałdzie, oraz „Zalane” i staw „Jaskinia” w Szczygłowicach.

 

Niestety w okresie czterdziestu lat działalności odnotowaliśmy na  niestrzeżonych zbiornikach wodnych kilka przypadków utonięć. Przyczyną nieszczęśliwych wypadków był brak wyobraźni, odpowiedzialności, opieki nad nieletnimi oraz spożywanie alkoholu.

             W trudnym zadaniu zabezpieczenia akwenów wodnych Knurowa aktywnie i skutecznie współpracujemy z Komisariatem Policji, Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej oraz Strażą Miejską
w Knurowie. 

     Oprócz służb ratowniczych współpracują z nami przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego i stowarzyszenia, które prowadzą działalność na knurowskich zbiornikach wodnych przeznaczonych do uprawiania wędkarstwa. Corocznie latem i zimą przeprowadzamy kontrole oznakowania  i zabezpieczenia wód niestrzeżonych w obrębie Gminy Knurów – czyli terenu działania OM WOPR Knurów.

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością naszej organizacji sprawuje Wojewódzkie WOPR w Katowicach a obecnie pod nazwą Śląskie WOPR. 

 

O współpracy z Prezydentem Miasta Knurów, Radą Miasta oraz MOSiR  można mówić tylko z najwyższym uznaniem.

 

Sukcesy działalności  naszego Oddziału są możliwe dzięki wieloletniej współpracy z Prezydentem Miasta, którym od siedemnastu lat jest pan Adam Rams, który zawsze wspiera naszą działalność i którego mamy zaszczyt gościć na naszych uroczystościach. Dzięki podległym mu jednostkom organizacyjnym i służbom nasze działania są skuteczne. Z tej okazji pragniemy gorąco podziękować za wsparcie organizacyjne i osobowe. 

 

Lista podmiotów gospodarczych, osób prawnych i fizycznych oraz organizacji i instytucji, które przez minione 40 lat wspomagają działalność  naszej organizacji i przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, jest dosyć długa. Przede wszystkim należy wymienić knurowskie firmy: „KOMART”, „MISTRAL”,  Agencję Reklamową „OFERTA” s.c., IPA Region Knurów, LWSM Knurów, TKKF „Szczygłowice” oraz portal internetowy iKnurów.  

 

Do struktur miejskich bardzo mocno wspierających naszą codzienną działalność należą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury
w Knurowie wraz z gazetą „Przegląd Lokalny” oraz Straż Miejska.

 Skoro mówimy o firmach knurowskich i osobach które wspomagają naszą działalność należy podkreślić fakt, iż postacią, która od wielu  lat przekonuje je o potrzebie i celowości wspierania naszej działalności ratowniczej, szkoleniowej i wychowawczej jest Honorowy Prezes OM WOPR Knurów kolega Jerzy Pach.

 

Chcemy również podkreślić, że Oddział Miejski WOPR w Knurowie otrzymał najwyższe wyróżnienie miasta Knurowa w roku 1999 „Laur Knurowa”.

 

W chwili utworzenia Oddziału Miejskiego w Knurowie w 1979 r. ilość członków przedstawiała się następująco: 

 • 13 ratowników WOPR
 • 27 młodszych ratowników WOPR 
 • 22 członków WOPR  

62 członków Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie. 

 

W chwili obecnej Oddział liczy 208 członków w tym:

 • 1 Instruktor Ratownictwa WOPR
 • 2 starszych ratowników WOPR
 • 19 ratowników WOPR
 • 54 ratowników wodnych posiadających uprawnienia  MSW (zawodowe)
 • 129 młodszych ratowników WOPR.

 

Profilaktyka i działalność wychowawcza, upowszechnianie umiejętności pływania oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie ratownictwa wodnego to trzy główne cele, jakie przyświecają w działaniu naszego Oddziału. 

 

Na koniec pragnę w imieniu OM WOPR podziękować tym wszystkim, zawodowcom i społecznikom,  którzy są zawsze gotowi do niesienia pomocy ludziom, którzy znajdują się w sytuacji niebezpieczeństwa utraty  zdrowia lub życia.

 

Nasze godło „Błękitny Krzyż i Złota Kotwica” jest rozpoznawalnym  symbolem bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. A u nas,
w Knurowie tym symbolem są ludzie – Ratownicy OM WOPR Knurów i osoby wspierające ich działalność.

 

Kończąc pragnę jeszcze raz podziękować Tym wszystkim, którzy pomagają nam w realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego powierzonych nam na mocy ustaw państwowych oraz  decyzji Prezydenta Miasta Knurów Pana Adama Ramsa.  – powiedział Adam Kubica obecny Prezes knurowskiego Oddziału.

 

 ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA 40 – lecie Oddziału Miejskiego  Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie

 

 

 • Błękitny Krzyż WOPR

 

– Jerzy Pach W-ce PRM

 

 • Złoty Medal Za Zasługi dla WOPR (z baretką)

 

– Makarowicz Katarzyna, Prezes „KOMART” Sp. z  o.o.

– Surówka Piotr, Z-ca PM

– Stolarek Krzysztof

 

 • Brązowy Medal Za Zasługi dla WOPR (z baretką)

 

– Rzepa Tomasz, PRM 

– Kosowski Jerzy, Dyr CK 

– Furtak Robert, Radny RM

 

 • Zasłużony Ratownik WOPR

 

– Robert Dziubliński

 

 • Złota Honorowa Odznaka Śląskiego WOPR Za Zasługi

 

– Alicja Furtak

– Wiktoria Furtak

 

 • Medal WOPR za Wybitne Zasługi (instytucje)

 

– Straż Miejska – Daroń Andrzej Komendant SM

– Prezydent Miasta Knurów Adam Rams

 1. Medal WOPR za Szczególne Zasługi (instytucje)

– Policja w Knurowie –Komendant Policji nadkomisarz Adam Szczepanowski,  Krzysztof Hoffman dzielnicowy 

– MISTRAL Spółka Jawna Zbigniew Kaletka  Współwłaściciel

 1. Medal WOPR za Zasługi (instytucje)

– IPA- Wojciech Kołodziej ,Prezes IPA Region Knurów

– Przegląd Lokalny – Wilk Bogusław, Redaktor Naczelny PL

– iKnurow.pl Arkadiusz Łyko, Właściciel Portalu „iKnurów”

– LWSM – Eugeniusz Jurczyga – Prezes LWSM

– TKKF Szczygłowice – Dariusz Brachaczek – Kierownik Sekcji Pływackiej

– JRG – PSP Knurów – Rutecki Michał  Dowódca JRG w Knurowie

 

 1. 45 lat podziękowanie

– Zbigniew Wawrzykowski

 1. 40 lat podziękowanie

– Wiesław Brzeziński

– Pach Jerzy,

– Marek Leszczyński

 1. 35 lat podziękowanie

– Bogdan Leśniowski

– Wiesław Ciszewski

– Krzysztof Stolarek

 1. 30 lat podziękowanie

– Robert Dziubliński

– Paweł Bobak

– Adam Kubica

 1. 25 lat podziękowanie

– Piotr Surówka

– Anna Dzwonek

 1. Podziękowanie za pomoc w szkoleniu ratowników WOPR

– Grzegorz Piontek

– Dawid Stolarek

– Ola Podsiadło

 1. Za długoletnią współpracę w szkoleniu ratowników WOPR Deska 

– Oddział Rejonowy w Rybniku – Walento Sławomir Prezes

– Śląskie WOPR – Prezes Wiktor Zajączkowski

 1. Członkowie Zarządu OM WOPR Knurów

– Stanik

– Marcin Baran