KMP Rybnik: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

0
810

Komendant Miejski Policji w Rybniku poszukuje kandydata na stanowisko: Referenta ds. gospodarki mandatowej w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Ogłoszenie o naborze na stanowisko oraz szczegóły oferty pracy znajdziecie Państwo na stronie BIP rybnickiej komendy.

 

OGŁOSZENIE

Komendant Miejski Policji w Rybniku poszukuje kandydata na stanowisko:

Referenta ds. gospodarki mandatowej

w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej, umowa o pracę.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest powyżej 6 %.

Liczba lub wymiar etatu: 1,0 etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

Główne obowiązki:

 • Prowadzi całość zagadnień z zakresu gospodarki mandatowej, w celu prawidłowej egzekucji nałożonych grzywien.

 • Dokonuje kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej faktur dot. funkcjonowania jednostki, w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesienia wydatku.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko parter budynku.

Stanowisko pracy jest usytuowane na parterze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

 • wykształcenieśrednie,
 • umiejętność obsługi komputera Word/Excel,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 • doświadczenie zawodowe 2 lata pracy w administracji lub pracy biurowej.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ poufne”. 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • podanie,
 • życiorys napisany własnoręcznie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie dotyczące posiadania polskiego obywatelstwa,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – RODO + oświadczenie kandydata na stanowisko pracy w Korpusie Służby Cywilnej w KMP w Rybniku

 • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do: _________

na adres

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Rybniku z dopiskiem na kopercie

„ Referent w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Rybniku „

Inne informacje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 800,04 (dwa tysiące osiemset 4/100) zł brutto tj. mnożnik 1,3780 + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

  Metody i techniki naboru :

 • sprawdzian wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie znajomości niżej wymienionych :

  – Ustawa o finansach publicznych z dn. 27.08.2009 r. – Dz.U. 2019 poz. 869 j.t.;

  – Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. – Dz.U. 2019 poz. 351 j.t.;

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz.U. z 2002 r. Nr 20 poz. 201 z późniejszymi zmianami;

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.04.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz.U. 2019 poz. 807

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz.U. 2019 poz. 1630;

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.01.2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego – Dz.U. 2016 poz. 151 z późniejszymi zmianami;

– Decyzja Nr 211/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 23.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i jednostkach podległych instrukcji w sprawie szczegółowych zasad zaopatrywania, ewidencjonowania, wydawania i rozliczania bloczków mandatów karnych;

 • Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Załącznik: 1

 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – RODO.

Pliki do pobrania

KLAUZULA_-__zalacznimk_konkursowyzal_nr_6_Klauzula_informacyjna_zatrudnienie_ksc_i_inni_____kopia

Info: KMP Rybnik