Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ogłoszenie o naborze nr 51090 z dnia 17 lipca 2019 r.

wymiar etatu: 1

liczba stanowisk: 2

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\ kandydatek na stanowisko:
inspektor wojewódzki
do spraw: obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Katowice
Wydział Polityki Społecznej – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice
ADRES URZĘDU:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
WARUNKI PRACY
Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Praca zarówno stacjonarna w biurze, jak i w terenie polegająca na przeprowadzaniu kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w siedzibach których mogą występować bariery architektoniczne. Konieczność bieżącego, samodzielnego korzystania ze środków komunikacji publicznej, celem dojazdu do kontrolowanych jednostek. Zagrożenie korupcją, praca w terenie – dot. zad. nr 3.
Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału – pomieszczenie na II piętrze. Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd.
ZAKRES ZADAŃ
 • Przeprowadzanie naboru i oceny wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ramach realizacji programów wynikających z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych dla wskazanych w programach grup beneficjentów.
 • Analizowanie przedkładanych przez JST sprawozdań z realizacji zadań w ramach programów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem sporządzania sprawozdań z realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez JST i przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań przez JST wynikających z umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w celu oceny efektywności, rzetelności i jakości ich realizacji, prawidłowości wykorzystania dotacji na ich realizację oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji.
 • Sporządzanie analiz, zestawień i opracowań dot. realizacji przez JST zadań wynikających z programów rządowych lub resortowego programu mającego na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych w celu dostarczenia (m.in. kierownictwu Wydziału i Urzędu oraz organom centralnym) informacji o wykorzystaniu środków i aktualnym stanie faktycznym dofinansowywanych zadań.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu wniosków o uruchomienie środków oraz dyspozycji przekazania JST środków finansowych celem sfinansowania realizacji zadania zgodnie z zawartą z Wojewodą Śląskim umową.
 • Prowadzenie ewidencji oraz harmonogramu uruchamiania środków finansowych celem zapewnienia aktualnej informacji na temat wysokości wydatkowanych środków z programów finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Konsultowanie z pracownikami właściwych ministerstw, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz JST pojawiających się w zakresie realizowanych programów problemów celem udzielania informacji i wyjaśnień.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub/i na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli
 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kontroli w administracji rządowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli finansowej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • orientacja na klienta
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 31 lipca 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata
Uprawnienia:
· prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
· prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.
Info: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach