Gmina Knurów: Przetarg na: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”

0
2039

Gmina Knurów: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Tężnia solankowa w Radlinie

 

Ogłoszenie nr 629784-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Knurów, krajowy numer identyfikacyjny 27625758700000,
ul. dr. Floriana Ogana  5 , 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska,
tel. 323 392 308, e-mail zp@knurow.pl, faks 32 2351521, 3392292.
Adres strony internetowej (URL):www.knurow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską
Adres:
URZĄD MIASTA KNURÓW,
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. dr. Floriana Ogana 5,
44-190 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie” (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”).
Numer referencyjny: ZP.271.2.58.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU” ) stanowiącego Zał. Nr 7 do wzoru umowy, wielobranżowego projektu budowlano -wykonawczego tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów na terenie tzw. oczka wodnego (wraz z opiniami, zgodami właścicieli terenu na realizację zadania w obrębie ich działek, uzgodnieniami, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi), obejmującego:
a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt przyłącza wodociągowego,

c) projekt kanalizacji sanitarnej,

d) projekt przyłącza elektroenergetycznego,

e) projekt architektoniczny,

f) projekt konstrukcyjny,

g) projekt instalacji wody zimnej,

h) projekt instalacji kanalizacji sanitarnej ( w zależności od uzyskanych warunków technicznych ),

i) projekt instalacji elektrycznych zasilających wraz z układem pomiarowym,

j) projekt przebudowy i/lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę potrzeb),

k) projekt instalacji odgromowej,

l) projekt instalacji technologicznych,

m) projekt instalacji monitoringu,

n) projekt ścieżki pieszo-jezdnej oraz placu,

o) badania gruntowo-wodne oraz opinia geotechniczna,

p) inwentaryzację zieleni podlegającej usunięciu, np. ze względu na kolizję z projektowaną inwestycją oraz ze względu na zły stan fitosanitarny, wraz z zestawieniem zieleni podlegającej usunięciu – w miarę potrzeb, wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę zieleni podlegającej usunięciu (w miarę potrzeb),

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa niżej w pkt.4)

3) zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ),

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa wyżej w pkt.1)

5) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych tężni solankowej,

6) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych tężni solankowej,

7) serwisowanie urządzeń technologicznych i instalacji tężni solankowej przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 wzoru umowy , w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta,

8) zapewnienie przeprowadzenia co najmniej 2 razy w ciągu roku kontroli podstawowej urządzeń technologicznych i instalacji tężni solankowej przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 pkt. 9 wzoru umowy, zgodnie z obowiązujący-mi przepisami.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy (wraz z załącznikami) stanowiący zał. Nr 7 do wzoru umowy oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

3. W zakresie części projektowej Wykonawca w szczególności winien przestrzegać przepisów art. 29 i nast. ustawy – Prawo zamówień publicznych z zakresie opisu przedmiotu zamówienia ,

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe obowiązki oraz zakres nadzoru autorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

5. Wykonawca – w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy -przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)) powstałych w wyniku wykonywania umowy na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie używania,

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

6. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 4 określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiał) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Warunki gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej, stanowiący Zał. Nr 3 do wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45220000-5
45330000-9
45310000-3
45233260-9
71320000-7
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-02
II.9) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia określony w rozdz. III SIWZ w następujących terminach:

1) termin rozpoczęcia prac projektowych – w dniu podpisania umowy,

2) termin zakończenia prac projektowych –do 9-ciu tygodni od daty podpisania umowy,

3) termin przekazania placu budowy – do 3 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, złożonego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, wraz z opracowaną przez Wykonawcę kompletną dokumentacją projektową, o której mowa w rozdz. III ust.1 pkt.1) SIWZ zaakceptowaną przez Zamawiającego,

4) termin rozpoczęcia robót budowlanych – do 3 dni od daty przekazania placu budowy,

5) termin zakończenia – do dnia 02.07.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł;
Informacje dodatkowe
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej tężni solankowej Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia w opracowaniu dokumentacji projektowej może posłużyć się zamówieniami zrealizowanymi w formule zaprojektuj i wybuduj, z zastrzeżeniem, że zamówienie zostało zrealizowane w terminie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: jedno zamówienie o wartości brutto minimum 1.000.000,00 zł obejmujące roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie tężni solankowej o powierzchni czynnej tarniny min. 300 m2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku może posłużyć się zamówieniami zrealizowanymi w formule zaprojektuj i wybuduj, z zastrzeżeniem, że zamówienie zostało zrealizowane w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości i zakresie rzeczowym wskazanym powyżej.
c) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:
c.1) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.
c.2) kierownikiem robót nawierzchniowych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.
c.3) kierownikiem robót kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.
c.4) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.
c.5) osobą do nadzoru nad robotami elektrycznymi, posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru,
c.6) osobą do nadzoru nad robotami elektrycznymi, posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji,
c.7) projektantem nr 1, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
c.8) sprawdzającym nr 1 – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
c.9) projektantem nr 2, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
c.10) sprawdzającym nr 2 – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
c.11) projektantem nr 3 – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
c.12) sprawdzającym nr 3 – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych branżach Wykonawca zapewni po 1 osobie (Projektant i Sprawdzający) dla każdej z branż, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć ww. funkcje, za wyjątkiem projektanta i sprawdzającego w tej samej specjalności Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) SIWZ;
b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.
2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo.
3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ).
4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ.
6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.
4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006.
6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium uważa się za wniesione w terminie:
1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert – w pieniądzu,
2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert – w pozostałych formach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doświadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

a) zmiany terminu określonego w § 4 pkt. 1 lit e) wzoru umowy w przypadku:

a.1) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót,

a.2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych prac projektowych,

a.3) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 pkt 9 wzoru umowy,

a.4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

a.5) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt 1 wzoru umowy,

a.6) przedłużenie się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,

a.7) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 3 lit a) wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku o którym mowa w § 9 pkt 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

c) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o którym mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt 1.3 i pkt 1.4 wzoru umowy,

d) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub dodatkowych prac projektowych,

e) aktualizacji Harmonogramu realizacji z przyczyn zaakceptowanych przez Zamawiającego,

f) zmiany osób o których mowa w § 3 pkt 3.1 oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy – zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt 2 oraz w § 16 wzoru umowy,

g) zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt 1 wzoru umowy,

h) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wartości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt 9 wzoru umowy.

i) zmiany planowanego terminu płatności, określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy

j) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z § 17 pkt.6 wzoru umowy

2) Warunki wprowadzania zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej określa załącznik nr 6 do wzoru umowy.

3) Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – Kornelia Loch,

2) Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych – Macionczyk Julita

faks nr: (32) 441-97-44, (32) 339-22-92 lub (32) 235-15-21, albo e-mail: zp@knurow.pl.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Surówka

Poniżej zdjęcia ze zbudowanej i funkcjonującej inwestycji tego typu

foto: Łukasz Laks


W lipcu przyszłego roku ma być gotowa pierwsza tężnia solankowa w Knurowie. Usytuowana zostanie przy ulicy Ułanów, w rejonie tzw. oczka wodnego na osiedlu Wojska Polskiego II, nieopodal kompleksu sportowego Orlik.

Znane są już wizualizacje drewnianej konstrukcji, która zlokalizowana będzie na placu o kształcie koła o promieniu 17 m, na którym  krzyżować się będą ścieżki zieleni parkowej. Sama tężna swoją formą przypominać będzie prostokątną bryłę o wymiarach 22 m x 3,5 m i posiadać będzie 2 pergole, 10 dwustronnych ławek, oświetlenie oraz przejście w kształcie trójkąta. Całość uzupełni kamera monitoringu podłączona do miejskiej sieci.

Naziemna część konstrukcji będzie wykonana z drzewa i zostanie obłożona gałęziami tarniny, po których z góry będzie spływała solanka. Tężnia produkować będzie ,,mgłę wodną” z roztworu solanki zawierającego naturalne związki soli. W celu uzyskania zamierzonego efektu, tarnina oblewana będzie wodą solankową, tłoczoną przez specjalny agregat. Rozpylona solanka, na skutek nasłonecznienia i działania wiatru, utworzy unoszące się aerozole zawierające m.in. jod, brom, magnez, wapń, krzem, potas i żelazo. Rozbijane cząsteczki solanki powodują hydrolizację soli, a więc efekt podobny do rozbryzganych fal morskich, co ma wiele zdrowotnych właściwości – pomaga tym, którzy zmagają się z chorobami układu oddechowego, z dysfunkcjami tarczycy, zapaleniem zatok, nałogowym palaczom, a także alergikom. Z uwagi na zastosowaną technologię, obiekt po oddaniu do użytku, służyć będzie mieszkańcom w okresie od marca do listopada, kiedy na dworze utrzymują się dodatnie temperatury.

Inwestycja w założeniach kosztować będzie do 2 mln zł, a sama budowa ma się zakończyć do 2 lipca 2018 roku. Na razie trwa jednak przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Oferty można składać w knurowskim magistracie do 3 stycznia 2018r. do godz. 10:00.

Info: knurow.pl