Gmina Gierałtowice: Afera basenowa?? Oświadczenie byłego Prezesa spółki…

0
922

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do postu zamieszczonego na stronie facebook Komitetu Wyborczego Pana Wójta Leszka Żogały – Razem dla Gminy Gierałtowice, wzywam do natychmiastowego usunięcia nieprawdziwych informacji dot. potencjalnego narażania przez moją osobę, spółki p.n. Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. oraz Gminy Gierałtowice na straty finansowe. Domagam się również zamieszczenia przeprosin za zamieszczanie ich bez potwierdzenia z uwagi na fakt, że naruszają one moje dobra osobiste. Dodatkowo wnoszę o wskazanie imiennie osób (radnych), którzy rozpowszechniają te informacje – zgodnie z komentarzem Pana Łukasza Juszczyńskiego zamieszczonym pod tekstem: „To są informacje od radnych, a oni mają uprawnienia jakie mają (w stosunku do spółki dość ograniczone, bo spółka ma Radę Nadzorczą). Dalsze decyzje i działania podjąć muszą Prezes Spółki i ewentualnie Wójt, my więcej informacji po prostu nie wyciągniemy (tajemnice handlowe itd.)”. Podając informację, że osoby korzystające z usług prywatnych szkółek pływackich powinny dodatkowo wykupywać w kasie pływalni bilet jest wprowadzaniem klientów w błąd. Zgodnie z obowiązującym cennikiem osoby korzystające z usług szkółek pływackich wykupywały u nich usługę nauki pływania. Takiej usługi nie było i nie ma w cenniku pływalni. Z kolei pływalnia pobierała od szkółek opłatę za rezerwację toru lub określonego fragmentu niecki basenowej, na którym ta nauka miała się odbywać. Cena rezerwacji 1 toru była skalkulowana tak jakby przez godzinę przebywało na nim 10 osób, które wykupiły w kasie bilet ulgowy – głównym uczestnikiem zajęć są dzieci. Umowy ze szkółkami precyzowały, że uczestnicy zajęć mogą korzystać wyłącznie z zarezerwowanego fragmentu niecki basenowej oraz części wspólnej takiej jak sanitariaty i przebieralnie. Jednocześnie sprzedawany zgodnie z cennikiem bilet wstępu uprawnia do korzystania w określonym czasie ze wszystkich atrakcji pływalni takich jak zjeżdżalnia, wanny Whirlpool, grota solna oraz tunel wodny. Zapisy te tj. umowy oraz cennika wzajemnie się wykluczają i nie ma podstaw do naliczania opłat klientom za coś z czego zgodnie z umową nie mogą korzystać. Nie jest również prawdą, że zasady naliczania opłat się nie zmieniły od dnia 12.01.2021 r. w stosunku do cennika obowiązującego od 01.01.2020 r. Podwyżki dotknęły tu zarówno szkółek pływackich – wzrosła tu np. opłata za rezerwację basenu rekreacyjnego, na którym prowadzone były zajęcia dla niemowląt z 200 zł do 270 zł, podniesiono cenę biletu jak i klientów indywidualnych – wzrost ceny biletu „rekreacyjnego z kwoty 6,5 zł do 7,50 zł. Warto również nadmienić, że zgodnie z § 12 ust. 2 oraz § 16 ust. 2 umowy spółki dokonywanie zmian w cenniku należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Wójta Gminy Gierałtowice po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że od dnia odwołania mnie z funkcji Prezesa spółki tj. 20.01.2021 r. nie odbyło się ani posiedzenie Rady Nadzorczej ani tym bardziej Zgromadzenie Wspólników, którego przedmiotem było dokonanie zmian w cenniku opłat za korzystanie z pływalni. Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie. Na wykonanie wyżej wymienionych czynności tj. usunięcia nieprawdziwych informacji na mój temat oraz zamieszczenia przeprosin wyznaczam termin 24 godzin od momentu zamieszczenia moich wyjaśnień pod tekstem zatytułowanym: „Afera basenowa ?” . Nie wykonanie mojego żądania będzie skutkowało skierowaniem pozwu o naruszenie moich dóbr osobistych i przekazanie kwoty 10 tys. zł na wybrany cel społeczny.

Z poważaniem Przemysław Dejneka – były prezes zarządu Pływalni Wodnik.

 

pisaliśmy o tym:

Gmina Gierałtowice: Afera basenowa?