Gliwicki Budżet Obywatelski: Jak złożyć wniosek?

0
595

Rozpoczyna się siódma edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Od 18 marca do 1 kwietnia gliwiczanie będą mogli zgłaszać projekty, które mają szansę być zrealizowane w 2020 roku. Formularze są już dostępne. 

Na realizację projektów wyłonionych w ramach procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zaplanowano 6 216 000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł, a na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł.

Każdy mieszkaniec Gliwic może złożyć maksymalnie dwa wnioski – jeden dotyczący projektu ogólnomiejskiego i jeden dotyczący projektu dzielnicowego, przy czym projekt dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy.

Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu mieszkańców Gliwic, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.

Projekt dzielnicowy musi zostać jednoznacznie przypisany do dzielnicy, na obszarze której będzie realizowany, a szacunkowa wartość jego wykonania nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w tej dzielnicy (informacja o wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach znajduje się TUTAJ).

Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta Gliwice i pozostających w jego władaniu.

Formularz wniosku do pobrania i wydruku jest już dostępny na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Formularz wniosku w formie papierowej można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania (pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00).

Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona lista z podpisami co najmniej 150 mieszkańców Gliwic popierających projekt, sporządzona na formularzu dostępnym w tych samych miejscach, w których dostępne są formularze wniosków.

Podpisane wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy składać w następujący sposób:

  • w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania (pn.-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00) lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
  • w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”. Wypełniony formularz wniosku oraz zeskanowaną listę poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego trzeba opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodawcy – w przypadku uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać od wnioskodawcy doręczenia oryginału listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie jednoznaczny z brakiem listy poparcia,
  • w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 uwzględnia zmienione przepisy ustawy o samorządzie gminnym, zasady określone w uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz w zarządzeniu nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Szczegółowe informacje na temat GBO znajdują się na stronie internetowej www.gliwice.eu  w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

info: gliwice.eu