Podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego 27 czerwca radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok.

Wotum zaufania to nowa procedura, obowiązująca od tego roku. Udzielona została po przedstawieniu Raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2018 r. Raport ten pozytywnie zaopiniowały Komisja Rewizyjna i wszystkie pozostałe komisje stałe Rady Powiatu Gliwickiego. Przyjęcie raportu poprzedziło przeprowadzenie debaty. Za udzieleniem Zarządowi Powiatu Gliwickiego wotum zaufania głosowało 16 z 20 obecnych na sesji radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Następnie – jak co roku – radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego powiatu za miniony rok. Dokumenty te zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, pozytywne opinie wyraziły także komisje stałe Rady Powiatu Gliwickiego. W głosowaniu uchwały radni  udzieli Zarządowi Powiatu Gliwickiego absolutorium za 2018 r. – większością 18 głosów przy jednym wstrzymującym się. Gratulacje dla Zarządu Powiatu Gliwickiego w składzie starosta Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz i członek Ewa Jurczyga, na ręce starosty złożył przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej Kurek. Z kolei Waldemar Dombek podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili: – Dziękuję pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, bo to nasz wspólny sukces – mówił. – Zapewniam, że dla lepszego życia naszych mieszkańców będziemy pracować jeszcze bardziej wydajnie i kreatywnie – zapewnił starosta.

Były to dwie najważniejsze uchwały tej sesji. Radni podjęli także kilka innych. Jedna z nich powołała nowy skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (w związku z zakończeniem się kadencji poprzedniej rady), a kolejna określiła wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego. Radni dokonali też bieżących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022 oraz w uchwale budżetowej powiatu na 2019 r. Wysłuchali również sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2016-2022.

Warto przypomnieć, że sesje Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane na żywo i utrwalane. Oglądać je można w BIP-ie i na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego w zakładce Rada Powiatu/Portal Mieszkańca, gdzie są również zamieszczane wyniki z przebiegu głosowania.

Info: starostwo.gliwice.pl