Dołącz do nas!

Straż Miejska w Gliwicach zatrudni pracownika na stanowisku urzędniczym Strażnika Miejskiego.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Gliwice,
c) udział w interwencjach i kontrolach zlecanych przez dyżurnego Straży Miejskiej w Gliwicach,
d) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,
e) udział w zabezpieczeniach i akcjach,
f) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
g) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów:
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)
b) umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich,
d) prawo jazdy kat. B,
e) dobra znajomość obsługi komputera,
f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Dodatkowe atuty:
– praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
– finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy uprzywilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
– możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
– umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser,
– systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
– praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
– kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
– szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
wszelkie informacje znajdziesz tu – https://sm.bip.gliwice.eu/2/artykul/wolne-stanowisko-urzednicze-straznika-miejskiego-sm-of110122020

Prosimy o zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dokumenty.

 

info: sm gliwice

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here