OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm./ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pani Natalii Dolaty, „i—PROJEKT” Łukasz Kłak”, 44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/XII działającej z upoważnienia inwestorów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze z dnia 17.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Wolności na działkach nr 107/2, 165/6,

163/6, 217/1, 109/1, 214/1, 52/2, 108/1”

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAC SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109 w następujących godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek 00-13.00
  • czwartek 00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI 1 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP.

Info: gieraltowice.pl