GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na rok 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, że w dniu 21.03.2022 r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na rok 2022 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE).

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.

W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku, gdy w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, wnioski będzie można składać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres ros@gieraltowice.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w Kancelarii Urzędu Gminy

w terminie od 21.03.2022 r. do 04.04.2022 r.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku, gdy ilość wniosków będzie wykraczała poza możliwości finansowe Gminy w danym roku budżetowym, o kolejności przyznania dotacji będzie decydowało losowanie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392 lub 32 30-11-395.

Prosimy o przemyślane składanie wniosków, a w szczególności dokładne zweryfikowanie możliwości technicznych i finansowych wykonania inwestycji, biorąc pod uwagę, że inwestycję należy wykonać i rozliczyć w 2022 r.

Regulamin wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice

Załącznik nr 1 Wniosek o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice

Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 Oświadczenie właścicieli budynków/lokali, w których jest zarejestrowana działalność gospodarcza

Załącznik nr 7 Informacja o numerze rachunku bankowego

Załącznik nr 8 Oświadczenie właścicieli budynków/lokali dotyczące źródła ciepła eksploatowanego na ww. nieruchomości

Ogłoszenie PONE.pdf

info: gieraltowice.pl