GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Kontrole przydomowych kompostowników

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany do prowadzenia kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów oraz korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego tytułu. W najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Gminy w Gierałtowicach przeprowadzą kontrole kompostowników.

Celem kontroli jest weryfikacja zgodności informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym, tj. czy na nieruchomości znajduje się kompostownik oraz czy są w nim kompostowane bioodpady.

Należy pamiętać o tym, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia dokonania czynności kontrolnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do założenia przydomowego kompostownika, co nie tylko przyczyni się do zmniejszenia ilości bioodpadów, ale jednocześnie pozwala na znaczące zmniejszenie ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obecnie 9 zł mniej od osoby miesięcznie).

W 2022 r. ilość odebranych i zebranych bioodpadów w gminie Gierałtowice, po raz pierwszy od 2013 r., nie wzrosła, a nawet minimalnie spadła, a to m.in. dzięki wprowadzonym zmianom (zwiększenie ulgi z tytułu kompostowania oraz zaprzestanie odbierania bioodpadów od właścicieli nieruchomości korzystających z ulgi). Jednak ilość bioodpadów w dalszym ciągu pozostaje na bardzo wysokim poziomie, stanowiąc 30 % z wszystkich odpadów odbieranych i zbieranych.

info: gieraltowice.pl


Gmina Gierałtowice otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na wykonanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gierałtowice na lata 2013-2032”.

W związku z tym Urząd Gminy Gierałtowice informuje, iż do 15 września br. na terenie Gminy Gierałtowice prowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. Upoważnieni pracownicy w miesiącu lipcu br. będą przeprowadzać oględziny w terenie. Zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania niezbędnych informacji.

Właścicieli obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, a także tych, którzy posiadają azbest w formie zmagazynowanej – luzem, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu tel. 512 110 314.

Informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest można przekazać również poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod adresem: https://eko-precyzja.eu/ankieta/

Przeprowadzona inwentaryzacja umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice.

info: gieraltowice.pl