Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Na podstawie art. 701 KC

Gmina Gierałtowice

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

na terenie Gminy Gierałtowice

 

 

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  1. formularz oferty cenowej,
  2. istotne postanowienia umowy,
  3. warunki przetargu,
  4. wycena drewna.
 2. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, pok. nr 113, w godz. od 800 do 1500 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl
 3. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 10.05.2019 r., do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice – sekretariat I piętro
 4. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 17.05.2019 r.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z oferentami:
– Józef Długaj  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

– Ryszard Mikołaj – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej.

 1. Gmina Gierałtowice zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

 

Załączniki: