Gierałtowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego

0
535

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./ , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Michała Nitsze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 466/ 12”
– działki objęte inwestycją: 466/ 12, 476/ 12, karta mapy 7, obręb Gierałtowice.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109 w następujących godzinach:
– poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10.00-13.00
– czwartek 14.00-17.00
ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI 1 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Info: gieraltowice.pl