NewsyRegion

Egzamin szóstoklasistów

Dzisiaj szóstoklasiści stają przed pierwszym ważnym egzaminem

Jest to sprawdzian pisemny który będzie się składał z dwóch części i będzie trwał od 9.00 do 12.30.
Obejmuje wiadomości i umiejętności z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

– część pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,

– część druga obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Uczeń przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Wybiera język którego uczy się w szkole.

Sprawdzian jest przeprowadzany jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.