KnurówNewsyOrnontowice

Dom Pomocy Społecznej Szuka Pracownika SOCJALNEGO

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych
Dom Pomocy Społecznej w Knurowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania konieczne:

• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014 z późn. zm.;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

http://knurow.caritas.pl/kontakt/