KnurówNewsy

Czy w Knurowie powstanie Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych?

 

Gmina stara się o pozyskanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych). Centrum miałoby się mieścić przy ulicy Dworcowej 33.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Projekt pn. Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych skierowany jest do osób lub rodzin (kobiet i mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w tym. m. in. do osób długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych – poprzez działania doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne. Działania projektowe koncentrować się będą na obszarze objętym rewitalizacją.

Zakłada się, ze realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Działania realizowane w ramach tego projektu przyczynią się do wzrostu dostępności i wyrównywania dysproporcji terytorialnych w zakresie usług społecznych. Wzmocnienie kapitału społecznego w szczególności dzieci i młodzieży jest czynnikiem w najwyższym stopniu determinującym szanse osiągnięcia przez nią samodzielności życiowej. Planuje się również zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w sytuacjach kryzysowych.

Oczekiwanym efektem wsparcia będzie wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej osób zamieszkujących obszary zdegradowane oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tych społeczności jak również mieszkańców pozostałych dzielnic Knurowa. Podejmowane działania przyczynią się także do promocji wolontariatu.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie: Klubu Dziecka i Rodziny, Punktu Aktywizacji Zawodowej i Obywatelskiej, oraz Klubu Wolontariatu. Ich funkcjonowanie będzie oparte na działaniach polegających na wyrównywaniu dostępu do usług społecznych i zawodowych i promowaniu postaw prospołecznych przez osoby społecznie defaworyzowane.

13007333_1076345329085351_223217161651197907_n 12998289_1076345572418660_1251650234347093122_o 13048076_1076345475752003_7907796171090400855_o 13029410_1076345502418667_6535897743480548536_o 12977136_1076345309085353_6502204908617415504_o