Czerwionka-Leszczyny: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

0
333
Czerwionka-Leszczyny:
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny
 
Przedmiot przetargu: prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 13 o pow. 78,23 m2 położonego na poddaszu budynku przy ul. Ligonia 14B w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny z udziałem wynoszącym 240/10000 w częściach wspólnych budynku wielolokalowego oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 4295/301, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW o nr GL1Y/00127944/7- dział III zawiera wpis dot. służebności drogi, zaś dział IV jest wolny od wpisów. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, garderoba, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Stan techniczny lokalu jest przeciętny. Lokal wymaga remontu. Na podłogach wykładziny, panele lub glazura, ściany malowane, w przedpokoju wyłożone piaskowcem. Sufity malowane. Stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne płytowe, zewnętrzne stalowe. Łazienka wyposażona w wannę, prysznic, umywalkę i spłukiwaną toaletę. Stan urządzeń sanitarnych dobry.
Budynek z przedmiotowym lokalem mieszkalnym położony jest na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 4295/301 a obszar ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 kwietnia 2018 r. poz. 2929) – działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu 3MW).
Cena wywoławcza: 165 000, 00 zł netto (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 04.02.2022 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2022 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.
Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu
Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.
 
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 
info: czerwionka-leszczyny.pl