KnurówNewsy

Absolutorium dla Prezydenta

Rada Miasta Knurów udzieliła Prezydentowi Miasta Adamowi Ramsowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014. Nad uchwałą absolutoryjną głosowało 20 radnych obecnych na sali, z czego ,,za” było 18 radnych przy 2 głosach przeciwnych. 

10686831_912388368814382_5878087107248938366_n

Absolutorium to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miasta Knurów nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta. 
Zgodnie ze Statutem, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium najpóźniej do 30 czerwca roku następującego, po roku za który ma być udzielone absolutorium bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.

 

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2014 rok odbyło się na ostatniej sesji Rady Miasta Knurów w środę 17 czerwca br.

Przed udzieleniem absolutorium, radni wysłuchali wyjaśnień Prezydenta Miasta oraz zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok.
Warto podkreślić, że w przedłożonej opinii stwierdzono, iż konstrukcja budżetu jak i jego realizacja przebiegały prawidłowo, odzwierciedlając potrzeby miasta. Po zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31.12.2014 r. budżet gminy przedstawiał się następująco:

Plan Wykonanie
dochody 111 840 485,12 zł  155 550 811,24 zł
wydatki 123 184 568,12 zł  110 163 749,31 zł

Prezydent Miasta Adam Rams po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym, a także pozostałym podmiotom i instytucjom, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku.

Zobacz szczegółową informację o wykonaniu budżetu za rok 2014

info:  knurow.pl