Knurów:◼️ DODATKI WĘGLOWE ◼️

0
527

Knurów:

◼️ DODATKI WĘGLOWE ◼️

W dniu 12 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym regulująca zasady i tryb wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego.

Zgodnie z jej zapisami, dodatek węglowy przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
◼️ kocioł na paliwo stałe,
◼️ kominek,
◼️ koza,
◼️ ogrzewacz powietrza,
◼️ trzon kuchenny,
◼️ piecokuchnia,
◼️ kuchnia węglowa,
◼️ piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał osobie, która zakupiła paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

W przypadku, gdy wniosek o wypłat dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W chwili obecnej Minister Klimatu i Środowiska nie zatwierdziła jeszcze wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Niezwłocznie po zatwierdzeniu i opublikowaniu stosownego rozporządzenia, wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 – Biuro Podawcze lub w Referacie lokalowym mieszczącym się w Ratuszu przy ul. Niepodległości 7. I w tych dwóch miejscach będą dostępne również druki wniosków w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej na stronie BIP Knurów.

Należy pamiętać, że wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 pozostaną bez rozpoznania.

Wszelkich informacji udzielać będą pracownicy pod nr telefonu 32/ 339 22 32.

Info: knurow.pl