Złożono zamówienie na przebudowę ulicy Parkowej w Szczygłowicach

0
727

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przebudowę ul. Parkowej w Knurowie, w tym:
a) jezdnię dwukierunkową o przekroju ulicznym 1/2 szerokości 6,00 m na długości ok. 562 m, o nawierzchni bitumicznej (odcinek A-E),
b) jezdnię dwukierunkową o przekroju ulicznym o szerokości 5,00 m na długości ok. 64 m o nawierzchni bitumicznej (odcinek D-koniec I etapu biegnący przy terenach kopalni Szczygłowice),
c) jezdnię dwukierunkową o przekroju ulicznym o szerokości 5,50 m na długości ok. 150 m (odc. B-K+odc.H-I) o nawierzchni bitumicznej (w ramach zagospodarowania działki 902/76),
d) jezdnię jednokierunkową o przekroju ulicznym ,szerokości 3,50 m na długości ok. 147 m, (odc. F-G) o nawierzchni bitumicznej (w ramach zagospodarowania działki 902/76),
e) miejsca parkingowe zlokalizowane przy wyspie trójkątnej oraz po prawej stronie odcinka F-G,
f) chodniki szerokości od 1,40 m do 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej typu Holland,
g) budowę ścieżki pieszo rowerowej o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej,
h) przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem do szerokości istniejących bram wjazdowych na posesje,
i) budowę systemu odwodnienia z rur PVC o średnicach od Ø315 do Ø630 wraz z wpustami deszczowymi oraz przykanalikami z rur PVC,
j) budowę komory kanalizacyjnej K1 na istniejącym kolektorze Ø1500,
k) likwidację rowu przydrożnego (w km od ok. 0+472 do ok. km 0+613,24),
l) odmulenie, wykoszenie rowu przydrożnego w km 0+420 – km 0+472,
m) udrożnienie rury stanowiącej wlot z rowu do potoku Książenickiego,
n) wymianę istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej w obrębie pasa drogowego ( na odcinku: AE, JC i HI),
o) zamulenie odcinków kanalizacji deszczowej przeznaczonych do likwidacji,
p) wykonanie drenażu w miejscu istniejących rowów przydrożnych,
q) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Parkowej oraz wzdłuż miejsc parkingowych przy ogrodzeniu kopalnianym, w tym:
q.1) montaż slupów stalowych ocynkowanych na fundamencie z oprawami z redukcją mocy o wys. 9 m – 29 szt.
q.2) montaż slupów stalowych ocynkowanych na fundamencie z oprawami z redukcją mocy o wys. 7 m – 2 szt.
q.3) ułożenie linii kablowej ziemnej,
r) przestawienie istniejącego ogrodzenia panelowego,
s) zabezpieczenie oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w tym:
s.1) przebudowę linii SN 20 kV,
s.2) przebudowę linii napowietrznej nN,
s.3) przebudowę linii kablowej nN,
s.4) zabezpieczenie miejsc kolizji rurami ochronnymi.
2) budowę dodatkowej studni kanalizacyjnej D1/CP o średnicy Ø 1200 na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej pomiędzy studniami D3 i D4 dla potrzeb odwodnienia projektowanego Centrum Przesiadkowego w Knurowie – Szczygłowicach wraz z odcinkiem kanału z rur PVC Ø 315 oraz studnią tworzywową D2/CP o średnicy Ø 600, zgodnie z dokumentacją wymienioną w ust. 4 Integralnej części SIWZ (str. 1) – Zał. nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1) lit. j),
3) opracowanie projektu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem etapizacji robót (w celu zapewnienia dojazdu do garaży zlokalizowanych w rejonie ul. Parkowej na odcinku objętym Etapem II inwestycji oraz dojazdu do KWK Szczygłowice, budynków mieszkalnych, firm, szkoły i domu opieki zlokalizowanych w rejonie ul. Parkowej) wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót.
4) oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z projektem (o którym mowa wyżej w pkt 3)) opracowanym przez Wykonawcę,
5) wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu (wymienionego w ust. 4 Integralnej części SIWZ (str. 1) – Zał. nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1) lit. e), wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu,
6) oznakowanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem (o którym mowa wyżej w pkt 5)) opracowanym przez Wykonawcę,
7) roboty towarzyszące (roboty rozbiórkowe, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, wycinka zieleni itp.).

Więcej : http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php…