Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą ubiegać się o finansowe wsparcie na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; porządku i bezpieczeństwa publicznego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Oferty można składać do 22 lutego 2019 r. Więcej informacji dot. konkursu (treść uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego) można znaleźć na www.powiatgliwicki.pl w zakładce Sprawy obywatelskie/Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych starostwa – 32 332 66 18 lub 70.

Info: starostwo.gliwice.pl