Urząd Miejski w Knurowie złożył zamówienie: „Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 (w formule zaprojektuj i wybuduj)”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje :

1) wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (zwanego dalej „PFU”) stanowiącego zał. Nr 7 do wzoru umowy, wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 obejmującego:

a) projekt instalacji sygnalizacji pożaru,
b) projekt oświetlenia ewakuacyjnego,
c) projekt oddymiania, d) wymianę istniejących drzwi na poziomie parteru i niskiego parteru na drzwi o odporności ogniowej EI30 o szerokości co najmniej 1,0m wraz ze zmianą kierunku otwierania drzwi na zgodny z kierunkiem ewakuacji,
d) wyposażone w urządzenia samozamykające – 2 szt,
e) wymianę drzwi na drzwi przeciwpożarowe EI30 z urządzeniami samozamykającymi na poziomie przyziemia (niskiego parteru) do wszystkich pomieszczeń techniczno – gospodarczych (magazyn, archiwa, pom. techniczne) za wyjątkiem pomieszczenia oznaczonego jako: -1.22 – łącznie 11 szt,
f) wyposażenie na poziomie przyziemia istniejących drzwi do wszystkich pomieszczeń biurowych w urządzenia samozamykające – łącznie 9 szt,
g) demontaż istniejących drzwi na korytarzu w rejonie archiwum (pomieszczenie oznaczone jako: -1.10) na poziomie przyziemia – 1 szt,
h) wyposażenie wejścia do Biura Obsługi Interesanta (sala 019) w kurtyny przeciwpożarowe EI30 – 2 kpl,
i) demontaż i ponowny montaż lub przebudowę kolidujących istniejących instalacji lub urządzeń kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami (w miarę potrzeb),

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1,

3) wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem procedur w zakresie ogłoszenia i prowadzenia ewakuacji z budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5,

4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/10/2016, godzina: 10:00,

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

To wyciąg z najważniejszych punktów całego zamówienia.