W Czerwionce – Leszczynach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik”.

Niespełna 50 członków, spośród ponad tysiąca, spotkało się by udzielić Zarządowi absolutorium oraz wybrać nową Radę Nadzorczą Spółdzielni na najbliższe trzy lata.

Poszczególni członkowie Zarządu otrzymali absolutorium niemal jednogłośnie.

Do 11-osobowej Rady Nadzorczej wybrano kandydatów spośród zgłoszonych trzynastu.

Następnie Rada się ukonstytuowała wybierając trzyosobowe Prezydium oraz trzy komisje problemowe, w tym Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącą Rady została Ewa Kluczniok, jej zastępcą Roman Baran a sekretarzem Łukasz Joachimiak.

Trzyosobowe komisje to :
Komisja Rewizyjna z Przewodniczącym Jerzym Kobryniem oraz Danutą Zawadzką i Romanem Baranem,

Komisja Przetargowa ze Zbigniewem Sikorskim /Przewodniczący/ oraz Krystyną Niegiel i Januszem Walczykiem,

Komisja Odbioru Robót – Kazimierz Tomczyk /Przewodniczący/ oraz członkowie Sylwester Gamza i Wojciech Pedziszewski.

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy w na rzecz mueszkańców.