Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika.

Ogłoszenie o naborze nr 19899 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Oferta do 08 stycznia 2018 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika

Adres Urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika,ul. Białych 7, 44-200 Rybnik

Warunki pracy

Praca biurowa związana z wyjazdami na kontrole (miasto Rybnik i powiat rybnicki) w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, praca na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym i stresem. Praca poza siedzibą urzędu-wyjazdy na kontrole. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), kserokopiarki i innych urządzeń biurowych; samochód; urządzenia pomiarowe: m.in. dalmierz, miara.

Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku- występują bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie inspekcji w zakresie właściwości utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie tematycznych akcji kontrolnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopię uprawnień budowlanych
 • kopię prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów (np. świadectwo pracy) potwierdzających doświadczenie w administracji publicznej

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 08 stycznia 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ul. Białych 7 (I piętro, pok. 104) 44-200 Rybnik

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 4222658. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stronie www.rybnik.pinb.pl Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze obliczone wg kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 z 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 108 z późn. zm.) przy uwzględnieniu mnożnika określonego stosownie do treści załącznika nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125 z późn. zm.) oraz dodatek za wysługę lat od wynagrodzenia zasadniczego, odpowiedni do zaliczonego okresu pracy. Stanowisko inspektora nadzoru budowlanego zostało zaliczone do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej na podstawie załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Metody i techniki naboru:

1. weryfikacja formalna

2. analiza merytoryczna aplikacji

3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test z posiadanej wiedzy w zakresie aktów prawnych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Info: nabory.kprm.gov.pl