O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Michała Bronkowskiego, „INSTALGEO Usługi Projektowe i Geodezyjne”, 41-819 Zabrze, ul. Hermisza 8A/19 działającego z upoważnienia inwestorów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zo.o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci śr/c do dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej oraz szklarni zlokalizowanych w Przyszowicach przy ul. Granicznej, na działkach nr 177/1 i 198/8 (k.m. 4, obręb Przyszowice)”

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU  GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109 w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10.00-13.00
– czwartek 14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Info: gieraltowice.pl