Kto może zostać rodziną zastępczą:

            Pełnienie tej funkcji – rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2017r., poz. 697/ oraz osobom,  które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
– zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
– opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia  rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa;
6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zainteresowane rodziny/osoby zapraszamy do Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny Gliwicach. Pracownicy Zespołu ds. Opieki Zastępczej z otwartością i zaangażowaniem odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, rozwieją pojawiające się wątpliwości i przedstawią na czym tak naprawdę polega pełnienie tej ważnej roli jaką jest rodzina zastępcza.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej/ Zespołem ds. Opieki Zastępczej  w Gliwicach

Nasz adres:

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Sikorskiego 134, pok. 321, 44-100 Gliwice

Tel. 32/331 46 23

e mail: cpz@cpz.gliwice.eu

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym w Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” Gliwice, ul. Studzienna 6, w dniu 12.12.2017r. godz. 17.00

info: PUP Gliwice