O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 20.12.2017 r. wydana została decyzja nr 32/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa sieci gazu Æ40PE, Æ63PE i budowa przyłączy gazu Æ25PE średniego ciśnienia do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 1288/27 i 1289/27 przy ul. Strażackiej w Paniówkach”

– działki nr: 142/28, 615/22, 1288/27, 1289/27,1291/27 (k. m. 6, obręb Paniówki).

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Info: gieraltowice.pl