Wójt Gminy oraz Rada Gminy Ornontowice zaprasza na III Zawody Narciarskie o Puchar Gminy, które odbędą się 17 lutego 2018 r. (sobota) na stokach Stacji Narciarskiej Soszów- Wisła, o godz. 10:00.

W ramach imprezy:

  • skipass 5-godzinny
  • ciepły poczęstunek
  • przewóz
  • nagrody
  • dobra zabawa

I. Postanowienie ogólne: Organizatorem zawodów jest Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.

II. Celem zawodów: Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach mieszkańców Gminy Ornontowice oraz integracja miłośników narciarstwa.

III. Miejsce i termin zawodów:
1. Zawody odbędą się dnia 17 lutego 2018r. (sobota) na stokach Stacji Narciarskiej Soszów- Wisła* (mapka dojazdowa znajduje się na stronie internetowej: www.soszow.pl).
2. Start pierwszego zawodnika o godzinie 10:00.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
4. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce zawodów autobusem, który wyjeżdża z parkingu spod Urzędu Gminy Ornontowice o godzinie 7:30 lub w własnym zakresie na własny koszt.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami zawodów mogą być mieszkańcy Gminy Ornontowice, którzy do dnia 13 lutego 2018 roku zgłoszą swój udział w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a lub wyślą zgłoszenie na adres kamil.pierchala@zgzg.ornontowice.pl i otrzymają zwrotne potwierdzenie odbioru wiadomości (nie przewiduje się możliwości dopisania do listy startowej w dniu imprezy).
2. Organizator zaleca ubezpieczenie zawodników od NW. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.
3. Zawodników do lat 15 obowiązuje jazda w kasku ochronnym.
4. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów.

V. Zgłoszenia i opłaty zawodników:
1. Lista startowa ustalona zostanie przez biuro zawodów według kolejności zgłoszeń dokonanych do dnia 13 lutego 2018 r.
2. Do zgłoszenia na listę startową niezbędna jest legitymacja szkolna lub dowód tożsamości.
3. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
4. Każdy z uczestników płaci w BIURZE ZAWODÓW 55,00 zł, plus 10,00 zł kaucji za karnet na zjazdy i otrzymuje koszulkę z numerem startowym. Kaucja zwracana jest w momencie zdania karnetu oraz koszulki.
5. Dla zawodników z numerami startowymi otrzymany karnet czasowy będzie aktywny przez 5 godzin od momentu pierwszego przejścia przez bramkę.
6. Weryfikacja zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w godz. 8:45–9:30.
7. Każdy z uczestników (przed otrzymaniem karnetu) w BIURZE ZAWODÓW poświadcza swoim podpisem fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem zawodów, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji Zawodów zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie będzie spełniała warunków uczestnictwa, określonych w niniejszym regulaminie.

VI. Sposób przeprowadzania zawodów: 
1. Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym (NRS). Planuje się dwa przejazdy slalomu.
2. Istnieje możliwość przejazdu slalomu na desce snowboardowej po przejeździe wszystkich narciarzy tą samą trasą, wyznaczoną za pomocą tyczek narciarskich.
3. Na czas trwania zawodów trasa zjazdowa zostanie wydzielona tylko dla organizatora imprezy.
4. O zajętym miejscu w określonej kategorii decyduje lepszy czas uzyskany w jednej z dwóch przejazdów.
5. Przejazd trasy slalomu z ominięciem przez zawodnika bramki powoduje jego dyskwalifikację w danym zjeździe.
6. W przypadku startu mniej niż 3 zawodników, w którejkolwiek z grup dopuszcza się możliwość łączenia grup wiekowych.
7. Przewiduje się kolejność startu od najmłodszych grup na przemian dziewczynki (kobiety) i chłopcy (mężczyźni).
8. Dla uczestników zawodów przewidziany jest ciepły posiłek.

VII. Podział na grupy:
Kategorie wiekowe dla Kobiet (K) i Mężczyzn (M):

1. K1 – dzieci z rocznika 2011 i młodsi,
2. M1 – dzieci z rocznika 2011 i młodsi,
3. K2 – młodzież z rocznika 2008-2010,
4. M2 – młodzież z rocznika 2008-2010,
5. K3 – młodzież z rocznika 2005-2007,
6. M3 – młodzież z rocznika 2005-2007,
7. K4 – młodzież z rocznika 2002-2004,
8. M4 – młodzież z rocznika 2002-2004,
9. K5 – „Masters” zawodniczki z rocznika 2001-1969,
10. M5 – „Masters” zawodnicy z rocznika 2001-1969,
11. K6 – „Old Masters” zawodniczki z rocznika 1968 i starsze,
12. M6 – „Old Masters” zawodnicy z rocznika 1968 i starsi.

VIII. Nagrody i dyplomy:
Organizator zapewnia dla zwycięzców w danych grupach wiekowych medale oraz dyplomy. Dla osoby z najlepszym czasem zjazdów (kategoria OPEN) przewidziany jest Puchar Gminy Ornontowice.

Info: ornontowice.pl