Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów.
 
Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów.
Wymiar czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:
1.      Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240. z późniejszymi zmianami):
posiadanie obywatelstwa polskiego,
posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa   skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
spełnia jeden z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:
ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych  wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co  najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
posiada certyfikat księgowego wydanego na podstawie odrębnych przepisów
2.      Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji   kandydatów):
znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
biegła znajomość obsługi komputera,
znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Vulcan – Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), SIGMA EDUKACJA (plany i sprawozdawczość), sprawozdawczość finansowa, obsługa bankowości elektronicznej, obsługa systemu e-PFRON2 – sprawozdawczość miesięczna),
znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
znajomość przepisów ZUS,
znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,
umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
umiejętność pracy w zespole i  na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego
w placówkach oświatowych.
3.      Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:
obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)
sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,
sporządzanie sprawozdań statystycznych,
nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,
sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie usług,
opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,
prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.
4.     Wymagane dokumenty:·        
list motywacyjny,
CV,
kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa   skarbowe, a także o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
5.      Inne informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje :
I  etap  –  kwalifikacja  formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności  
i spełnienia wymagań formalnych.
II etap  – kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną   z  komisją  konkursową,  powołaną  przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.                                                 
Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie , ul. Szpitalna 25, 44-191 Knurów w dni robocze w godzinach 7.30-15.30, w terminie do 29. 09. 2017 r. do godz. 15.30. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 02. 10. 2017 o godzinie 10.00.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego
w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie”.

Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony  klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”;

Dokumenty dostarczone po upływie w/w. terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25, 44-194 Knurów. zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru.
W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Knurów, dnia 15.09.2017r.

Alina Jaworska
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie