Po raz kolejny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie poddaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o Przetargu nieograniczonym na Budowę hali sportowej przy Alei Lipowej w Knurowie. Poprzedni ogłoszony w czerwcu br, nie przyniósł satysfakcjonującego rozwiązania – inwestor miał za mało przeznaczonych pieniędzy, a wykonawcy w stosunku do tego zbyt wygórowane wymagania.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00

 

 Miejski Ośrodek Sportu i RekreacjiBudowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie wraz z łącznikiem łączącym istniejący budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie.
Prace będą prowadzone na działkach 3561/6 i 3561/5.2.
 
Roboty będą obejmować
 
: 1) budowę budynku hali sportowej o wymiarach nawierzchni sportowej hali 24,02 x 42,32 m wraz z niezbędnym zapleczem szatniowym, socjalnym i biurowym wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych istniejącej szkoły w celu bezpośredniego połączenia istniejącej szkoły z projektowaną halą sportową;
2) wykonanie wewnętrznych instalacji budynku, tj. elektrycznej (WLZ), wodnej, kanalizacyjnej, instalacji niskonapięciowej wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania;
3) zagospodarowanie całego otoczenia budynku;
4) wykonanie, a po akceptacji Zamawiającego dostarczenie Zamawiającemu projektu nasadzeń zastępczych w ilości 10 szt. drzew z gatunku Klon zwyczajny (globosum) o minimalnym obwodzie pnia 8 cm mierzonej na wysokości 100 cm;
5) wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z w/w projektem oraz opieka nad tymi drzewami przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji;
6) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostawą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania. 3. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji fotowoltaicznej, jednakże należy przewidzieć konieczność montażu elementów konstrukcyjnych niezbędnych do wyprowadzenia przez powłokę dachu.
 

ponadto:

 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy.

 

więcej informacji na stronach www.mosirknurow.pl oraz w bip

 

 

 

Przetarg nieograniczony na Budowę hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie