Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 3 na parterze z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową o łącznej powierzchni użytkowej 137,30 m2 (obecnie apteka Bracka).

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 15.02.2018r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 11:00.

Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 18,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.

Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 14.02.2018r. do godz. 15:00.

Wadium w kwocie 5.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.

Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu 12.02.2018r. od godziny 13:00 do 14:00.

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Info: lwsm.pl