Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chudowie

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 11 stycznia 2017 r. do 25 stycznia 2017 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna – na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie

 

  1. Formularz zgłaszania opinii.