20 grudnia 2017 roku w knurowskim Ratuszu przy ul. Niepodległości odbyła się XLIII sesja Rady Miasta. Była to sesja o tyle istotna, że jako ostatnia w br była sesją budżetową.
    Projekt budżetu miasta został opracowany w oparciu o podstawowe założenia projektu budżetu państwa na 2018 rok, ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę Prawo Ochrony Środowiska.


     Drugim elementem sesji było zaprzysiężenie nowo wybranego w wyborach uzupełniających 17 grudnia 2017 radnego .
Jan Trzęsiok – przewodniczący komisji wyborczej przekazał nowemu radnemu – Arturowi Socha, zaświadczenie – certyfikat o wyborze na funkcję radnego. Po tym fakcie Przewodniczący Miejskiej Rady odczytał tekst ślubowania, które nowy radny przyjął i potwierdził słowami „Ślubuje – Tak mi dopomóż Bóg”.
    Nowy radny, wyraził swój akces, chęci pracy w komisjach: Sportu, Turystyki , Rekreacji i Promocji Zdrowia; Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych; Oświaty i Kultury – stosownymi uchwałami został przyjęty w skład działających komisji, na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta.

Przyszedł czas na interpelacje radnych wśród których znalazły się między innymi:
– konieczność wykonania remontu wewnętrznej części ul. Aleja Piastów w Szczygłowicach
– interpelacja dotyczy inicjatywy samorządowej na drodze 298/0S – i czy będzie kontynuacje projektu wybudowania ścieżek rowerowych do tej drogi od ul. Aleja Piastów do Lignozy
– zwrócenie się do firmy, która zajmuje się oświetleniem w mieście o zabudowanie żarówek większej mocy lub dodatkowego oświetlenia ( np. Dworcowa Lidl , ul. Szpitalna )
– powrót do rozmów z Marszałkiem Województwa śląskiego i Zarządem Dróg Wojewódzkich o dobudowę brakującego chodnika na wysokości Zwycięstwa 17 i Bojowej ( grząskie pobocze i brak oświetlenia ) jest zagrożenie i dla pieszych i dla rowerzystów
– Zwycięstwa 39 – zabudowana komórkami, które szpecą wygląd i są miejscem gromadzenia się „dziwnych osobników” – propozycja radnego o zabudowanie wejść.
– prośba o aktywizację jednostek kultury: Centrum Kultury i Szkół o przeprowadzenie stosownych obchodów 100 lecia niepodległości Państwa Polskiego
– prace termo-moderniazacyjne, plan i zabezpieczenie na obszarze III Kolonii
– prace na budynku Kino Scena Kultura – czy dojdzie do wykonania prac ?
– prace przy ul. Przemysłowej, czy będą realizowane inwestycje drogowe, żeby pomóc lokalnym przedsiębiorcą działającym na tym terenie;
– jaka jest sytuacja w zakończeniu budowy inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Koziełka
– chodnik przy Klasztornej ?
– oznakowanie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego
– remont ul. Wilsona – poruszone zostały również tematy na sesjach rady powiatu, więc może dobrze byłoby włączyć się w jej remont wspólnie z nimi

Prezydent Rams odpowiedział na pytania:
– Zwycięstwa 39 – gotowa jest wycena – planem jest znaleźć inwestora, bo teren ten został przeznaczony do sprzedaży.
– 11 listopada – 100 lat odzyskania Niepodległości – spotkanie z młodzieżą, która została poproszona o udział w uroczystościach + w naszym mieście łączy się ze 110 lat – Jubileusz wykonania wizerunku mozaiki świętej Barbary w cechowni KWK Knurów. Z pewnością więc Miasto będzie chciało obchodzić te uroczystości z odpowiednią oprawą.
– przedsięwzięcie na Koziełka przekroczyły możliwości finansowe zagwarantowane w budżecie obywatelskim, brakło blisko 100 tys zł, nie było możliwości powiększenia tej puli
– ul. Przemysłowa, przebudowa w tym wodociąg – nadany został bieg tej sprawie, traktowany temat jest bardzo poważnie i będzie ta droga przebudowywana, po pokonaniu wszelkich niedogodności, które są rozwiązywane i wyjaśniane. Problemy prawne – właścicielskie, problemy natury technicznej.
– problem spiętrzeń w ruchu drogowym, czy jest koncepcja na jej rozwiązanie – Zarząd chętnie podejmie rozmowy i przyjmie propozycje. Zaczęło się przeprowadzanie obwodnicy na 900 m odcinku do strefy ekonomicznej. W przyszłości łącznik ul. Szpitalna i Rakoniewskiego, a docelowo z ul. Rybnicką.
Prezydent Zwierzyńska: zabrała głos w temacie Alei Piastów, gdzie jest 3 właścicieli i problemem jest przejęcie przez miasto tych dróg z wielu powodów. Ścieżka rowerowa i uzupełnienie komunikacji przy ul. Lignozy, spore nakłady, ale miasto będzie próbowało wykonać w jakiejś części to zadanie wykonać.
Na przyszły rok przewidziana jest inspekcja przejść dla pieszych, te najbardziej niebezpieczne będą doświetlane i oznaczone, żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
Marszałek jest właścicielem nieruchomości przylegającym do drogi i chodnika. Marszałek powinien złożyć stosowne dokumenty, do Wojewody o przejęcie tych terenów. Brak jest ruchów ze strony Marszałka, a sam proces jest czasochłonny i do dzisiaj nie ma informacji, żeby takie wnioski zostały skierowane do Wojewody.
W przyszłym roku planowana jest termomodernizacja 5 budynków na terenie III kolonii, mieszkańcy na czas remontów, muszą zostać przekwaterowani, czasowo lub na stałe. W planach jest kolejnych 13 budynków, ale uzależnione prace są od kwot dotacji o które gmina występuje.
W budżecie przewidziane są kwoty na remonty chodników, pomimo tego, że po raz pierwszy została poruszona kwestia problemów na ulicy Klasztornej,stosowna komisja przyjrzy się i jeżeli będzie taka konieczność prace zostaną zaplanowane.
Prezydent Surówka odniósł się do zapytania radnego w sprawie podpisania umowy z firmą, która będzie wykonywać prace termomodernizacyjne na budynku kina, że środki są zabezpieczone i rozwiał obawy o brak środków. W 100% środki są w budżecie na 2018 rok. Projekt dofinansowany ze środków europejskich i w miarę możliwości pogodowych prace zostaną z pewnością rozpoczęte już w 2018 roku.

Uchwała Budżetu Gminy Knurów na 2018 z dn. 20 grudnia 2017 r

Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie Budżetu Gminy Knurów na 2018 – DO POBRANIA

W projekcie budżetu znalazły się m.in.:

Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacji, transportu i bezpieczeństwa:

 • wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych w Szczygłowicach i Foch Knurów wraz z budową dróg rowerowych oraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • budowa miejsc postojowych przy ul. Stefana Batorego w Knurowie;
 • przebudowa ulicy Parkowej
 • przebudowa ulicy dr. Floriana Ogana
 • przebudowa ulicy Dywizjonu 303 na os WP II w Knurowie
 • przebudowa ulicy Piłsudczyków
 • przebudowa ulicy Łokietka

ponadto planuje się:

 • przebudowę ulicy Gen. Ziętka w Knurowie
 • zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja

Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i budownictwa:

 • termomodernizację zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
 • utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii ( Słoniny 25 )
 • przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Antoniego Słoniny 11 – II etap
 • modernizację budynku przy ulicy Szpitalnej 8
 • budowa tężni solankowej w rejonie ulicy Ułanów w Knurowie

Inwestycje w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji:

 • przebudowa placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4
 • modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6
 • modernizacja stadionu miejskiego
 • montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów
 • dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ulicy Górniczej 2 oraz ulicy Szpitalnej 23 w Knurowie
 • budowa hali sportowej przy ulicy Aleja Lipowa 12
 • poprawa efektywności energetycznej budynku „Kino Scena Kultura” w Knurowie

Ponadto w budżecie znalazły się również środki na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej,  profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska. Przewidziano również środki na budżet obywatelski oraz utrzymanie na odpowiednim poziomie bazę majątkową ( szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp )

 Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że jest to budżet bardzo ambitny ale realny. Proponowany projekt budżetu jest wynikiem głębokich analiz potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wniosków radnych, oparty na rzetelnych podstawach ekonomicznych, zapewniający nowe inwestycje oraz harmonijny rozwój gminy. … Rok 2018 będzie rokiem nowych wyzwań, po okresie przygotowań Miasto powinno wejść w fazę realizacji wielu nowych zadań i projektów, co istotne wiele z nich z potwierdzonymi możliwościami pozyskania środków unijnych na ich finansowanie. Pragnę zwrócić uwagę, że kondycja finansowa Miasta jest dobra, pozwala to na uzyskanie pewności, że wieloletnie przedsięwzięcia wpisane do Prognozy mają realną szansę na realizacje. … Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Knurów na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wnoszę o przyjęcie budżetu w proponowanym kształcie. – zwrócił się do Radnych Prezydent Adam RAMS.

 

 

Omówienie budżetu miasta na 2018 rok dostępne jest tutaj.

 

Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Knurów na 2018 rok przeszedł głosami 21 radnych, gdzie 19 było ZA przyjęciem, a 2 wstrzymało się od głosu.