W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Marka Sanecznika zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16  w dniu 17 grudnia 2017 r. w godzinach od 07:00 do 21:00.

W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Knurów w okręgu wyborczym nr 16 głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” ( dwie linie przecinające się w obrębie kratki ) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w kratkach  z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcami ujętymi w spisie wyborców są osoby zameldowane na pobyt na terenie miasta Knurów oraz osoby posiadające decyzję administracyjną o wpisie do rejestru wyborców.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miasta Knurów, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 04 grudnia 2017 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta Knurów, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 08 grudnia 2017 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr.Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, tel. (32) 339-22-81.

Prezydent Miasta

Adam Rams

Okręg wyborczy nr 16 :

Ulice: Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Henryka Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza.

 

 

REKLAMA