Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. cena za skorzystanie z usługi dodatkowej świadczonej przez gminę Gierałtowice, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiorze tych odpadów i ich zagospodarowanie wynosi 161,46 zł.

Aby skorzystać z powyższej usługi należy:

  • wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,
  • uiścić opłatę w kasie Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godzinach jej otwarcia lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice, rachunek bankowy do wpłat opłaty: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047  (tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości)
  • zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

Info: gierałtowice.pl