ZARZĄDZENIE Nr  0050.16.18
Wójta Gminy Gierałtowice
z  15 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie w dziedzinie kultury i sztuki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/251/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2017r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zarządza się, co następuje:

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie w dziedzinie kultury i sztuki, realizowanych od 1marca do 31 grudnia 2018 roku.
  2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wraz z załącznikiem zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest  kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia: zarządzenie-ogłoszenie.pdf

Wzór oferty: oferta – wzór.doc.docx

Info: gieraltowice.pl