Zabrze, dn. 29.11.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz art. 43 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. po. 1257/ informuje, że na wniosek:

Pana Marcina Jojko, ul. Zamkowa 8/1, 42-600 Tarnowskie Góry reprezentującego Jojko+Narocki Architekci s.c.,
ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa przedszkola na dz. nr 1002/296 i 1760/290 położonych w Chudowie przy ul. Jesionowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Prezydent Miasta Zabrze prowadzi postępowanie w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-UL-426/803/16414/17/RS/AW z dnia 02.11.2017 r., które działając na podstawie art. 24  § 1 pkt 1 kpa wyznaczyło go do prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie.

W związku z planowanym przedsięwzięciem możliwe jest składanie uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 07.12.2017 r.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 /V piętro, pok. nr 514, tel. 37 33 387/.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej można składać w Biurze Podawczym Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 /V piętro, pok. nr 515/.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                 z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                 mgr inż. arch. Elżbieta Jankowska-Nowacka

                                                                                                                 z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa

 

Budowa przedszkola w Chudowie przy ul. Jesionowej.pdf

 

info: gieraltowice.pl