Obwieszczenie – „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na działce nr 874/159 położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 935/

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pani Justyny Piotrowskiej, ul. Krakowska 84, 32-083 Balice działającej z upoważnienia inwestora ORANGE POLSKA S.A., ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na działce nr 874/159 położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej”

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE – POKÓJ 109 w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, środa i piątek 10.00-13.00

– czwartek 14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

info: gieraltowice.pl