Gmina Knurów ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR Knurów: Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23; Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2.

Na realizację zadania Gmina Knurów pozyskała środki z Unii Europejskiej  w kwocie 1 472 625 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu pod nazwą: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: IV.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.1.

Odnawialne źródła energii, dla poddziałania: 4.1.1.

Odnawialne źródła energii – ZIT.

Szczegółowe informacje pod poniższymi linkiem:

http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26866&idmp=10&r=r

Info: mosirknurow.pl