Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81poz.2201z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
15
grudnia 2017r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 listopada 2017 roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,

 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 5. stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze w 2018 roku,

 7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2018 roku,

 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

 9. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2020,

 10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady korzystania z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w  Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,

 12. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze powiatowej,
 14. przejęcia od powiatu rybnickiego zadania p.n. „Projekt przebudowy skrzyżowania DP5613S z ul.Ligonia w Leszczynach.

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda