Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach Projektu pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych na obiektach należących do PWiK sp. z o.o. w Knurowie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wyrażoną w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r. – termin składania ofert do 26 czerwca 2017 r

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż trzech instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do PWiK sp. z o.o. w Knurowie w ramach Projektu pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych na obiektach należących do PWiK sp. z o.o. w Knurowie”, który jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020.
Inwestycja polegać będzie na budowie farm fotowoltaicznych, ukierunkowanych na wykorzystanie energii na własne potrzeby, na trzech obiektach należących do PWiK sp. z o.o. w Knurowie, tj. :
1) na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Rakoniewskiego, w tym na dachu jednego
z obiektów oczyszczalni oraz
2) na dachu budynku administracji PWiK przy ul. Szpitalnej 11 i
3) na dachu budynku pionu technicznego PWiK przy ul. Szpitalnej 11.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 99,9 kWp zostaną zainstalowane na gruncie oraz na dachu budynku. Moduły na gruncie w ilości 99 sztuk o mocy 26,73 kWp oraz 252 sztuki o mocy 68,04 kWp zostaną rozmieszczone na wolnostojących konstrukcjach wsporczych, nachylonych pod kątem 35° względem ziemi. Moduły na dachu zostaną zamontowane na konstrukcji wsporczej zgodnie z nachyleniem dachu, w ilości 19 sztuk o mocy 5,13 kWp.

Na dachu budynku administracji PWiK sp. z o.o. zostaną zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 11,61 kWp w ilości 43 sztuk.

Na dachu budynku pionu technicznego PWiK sp. z o.o. zostaną zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 20,79 kWp w ilości 77 sztuk.

Moduły fotowoltaiczne produkujące prąd stały połączone zostaną z inwerterami trójfazowymi przekształcającymi wytworzoną energię elektryczną na prąd przemienny o napięciu 400V oraz rozdzielnicami i układem pomiarowym. System zostanie wyposażony w automatykę sterującą ograniczeniem mocy poszczególnych inwerterów oraz monitoring parametrów pracy systemu.
Dla instalacji planowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków (projektowana moc 99,9 kWp i powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 600 m2) uzyskano pozwolenie na budowę – Decyzja nr 57/16 z dnia 29.01.2016 r.

Mikroinstalacje planowane na dachu budynku administracyjnego (projektowana moc 11,61 kWp) i budynku pionu technicznego (projektowana moc 20,79 kWp) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy.

Więcej:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/1…