WFOŚiGW w Katowicach: Poszukuje kandydatów na sześć stanowisk – Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi

0
661

Ogłoszenie nr ref. MIOA/07/18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
poszukuje kandydatów na sześć stanowisk:
Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. Wykształcenie: wyższe;
2. Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
3. Dyspozycyjność, samodzielność w pracy, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Ramowy zakres zadań i obowiązków na stanowisku:

1. Rejestracja wniosków i wstępna analiza i kwalifikacja wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW;
2. Analiza wniosków pod względem efektów ekologicznych i rzeczowych;
3. Sporządzanie raportów i informacji;
4. Analiza wniosków pod względem formalnym;
5. Przygotowanie i generowanie z systemu informatycznego umów o dofinansowanie;
6. Bezpośrednia obsługa wnioskodawców.

Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zawierający informacje potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych- wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach;
• list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami prawa- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia w WFOŚiGW w Katowicach.

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia naboru:

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) WFOŚiGW w Katowicach oraz dostępny w siedzibie Biura WFOŚiGW w Katowicach.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
• w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Poszukiwanie pracownika nr ref. MIOA/07/18” w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. w kancelarii WFOŚiGW w Katowicach za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio ( decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem; kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 ) – pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ekrutacja@wfosigw.katowice.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. MIOA/07/2018 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej WFOŚiGW w Katowicach).

Termin składania aplikacji do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 15.30

( Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 799 ).

Info: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach