Miejski System Informacji Przestrzennej został wzbogacony o trzy nowe, bardzo przydatne geoportale. Można już korzystać z internetowych zbiorów danych na temat zabytków i zieleni miejskiej, udostępniono także zasoby planistyczne miasta.

W GEOPORTALU ZABYTKÓW zostały umieszczone wszystkie obiekty zabytkowe na terenie Gliwic – zarówno te wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, jak i włączone do gminnej ewidencji zabytków. Na potrzeby aplikacji wykonana została kompletna cyfrowa baza zabytków miejskich. W geoportalu kilkoma ruchami myszy można pobrać opis obiektu, sprawdzić lokalizację i zobaczyć zdjęcie.

Zieleń miejska także została zinwentaryzowana. Kształty, rozmiary i położenie obiektów odtworzono na podstawie zdjęć lotniczych, ortofotomapy i innych produktów fotogrametrycznych. W ten sposób pozyskano i udostępniono w portalu lokalizację lasów, parków, ogrodów działkowych, trawników i pól uprawnych. Można nawet sprawdzić, czy w konkretnym szpalerze rosną drzewa iglaste, czy liściaste. Żeby zapoznać się z tymi danymi należy w MSIP-ie wybrać profil ZIELEŃ MIEJSKA.

Trzecim udogodnieniem, które opracowano i wdrożono w ramach MSIP-u, jest GEOPORTAL PLANISTYCZNY. Urzędnicy przerysowali i opisali atrybutami rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wersji cyfrowych. Wszystkie teksty przyjętych w Gliwicach uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego zostały w pełni zintegrowane z mapą MSIP-u. W ten sposób każdy mieszkaniec i inwestor ma dostęp do aktualnych danych o istniejącym i planowanym zagospodarowaniu przestrzennym. Obsługa portalu planistycznego nie powinna sprawić nikomu problemu – na stronie udostępnione zostały filmy instruktażowe, które w przystępny sposób wyjaśniają zasady korzystania z systemu.

Dzięki wprowadzonym w geoportalu e-usługom wnioski i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać elektronicznie, z poziomu interaktywnej mapy. Z tej możliwości mogą swobodnie korzystać między innymi osoby niepełnosprawne, w tym niedowidzące i niedosłyszące – e-usługi są zgodne z wymaganiami WCAG 2.0. Dostępna jest również wersja anglojęzyczna geoportalu.

– Miasto Gliwice jako jedno z pierwszych polskich miast w pełni otworzyło bazy danych planistycznych. Jako pierwsi w kraju skutecznie wdrożyliśmy wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy także usługę Web Feature Service (WFS), która umożliwia użytkownikom pobieranie danych w postaci wektorowej, to znaczy gotowej do modyfikacji w programach z systemami CAD i GIS. To bardzo duże ułatwienie dla ludzi z branży, nie muszą już bowiem przerysowywać danych z rysunków, mogą je pozyskiwać wprost z MSIP-u – mówi Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Cały Miejski System Informacji Przestrzennej jest dostępny na stronie msip-mapa.um.gliwice.pl. Projekt „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Info: gliwice.eu