Urząd w Czerwionce-Leszczynach ogłasza konkurs plastyczny

0
823

Zapraszamy do udziału w konkursie na wykonanie kartki świątecznej z motywem krajobrazu z naszej miejscowości.

Prace należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału (papieru, koralików, sznurków, lamety itp.) i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.) w formacie a 4 lub a 3. Ważne, aby kartka – poza elementami świątecznymi – zawierała motywy nawiązujące do krajobrazu Czerwionki-Leszczyn (zabytki, przyroda itp).

Prace konkursowe można przesyłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

lub  składać osobiście w kancelarii Urzędu.

Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia.

Wręczenie nagród nastąpi podczas jarmarku „Święto Makówek” 19.12.2015 r.

 12278689_970494686344083_3236862465144292812_n

Regulamin konkursu „Kartka świąteczna z Czerwionki-Leszczyn”

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

 1. Głównym celem konkursu jest szerzenie wśród mieszkańców wiedzy o Gminie i Mieście poprzez zwrócenie uwagi na miejsca o szczególnej wartości historycznej, krajobrazowej, kulturowej, poprzemysłowej i in. Celem pośrednim jest rozwijanie talentów plastycznych oraz wrażliwości estetycznej, inspirowanej krajobrazem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz tradycjami i symboliką świąteczną, poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 1. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od pomysłu wykonującego pracę.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Przedszkoli i Szkół Podstawowych w następujących kategoriach konkursowych:

I kategoria – przedszkola

II kategoria – szkoły podstawowe kl. I-III

III kategoria – szkoły podstawowe – kl. IV-VI

IV kategoria – pozostali uczestnicy.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie uczniów zgłaszanych przez szkołę jest posiadanie przez wychowawcę grupy/klasy, pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wyrażającej zgodę na udział dziecka w konkursie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac plastycznych, które odbiegają od tematu konkursu.

 1. Prace plastyczne mogą przedstawiać:

elementy krajobrazu, architektury i infrastruktury z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz elementy świąteczne.

Dopuszczalny format prac – a4 lub a3. Prace należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału (papieru, koralików, sznurków, lamety itp.) i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.). Ważne, aby kartka poza elementami świątecznymi zawierała motywy nawiązujące do krajobrazu Czerwionki-Leszczyn (zabytki, przyroda itp). Uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 pracę plastyczną.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 1. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza nieodpłatne przeniesienie praw autorskich oraz majątkowych na wykorzystywanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania prac, zdjęć, publikacji w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne), a także prezentowania prac na wystawach (również organizowanych przez instytucje inne niż Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).

 1. Przesłanie formularza oznacza jednocześnie deklarację uczestnika, że prace te nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę tych osób na wykorzystywanie ich wizerunków utrwalonych na fotografiach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako uczestnik wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć dane zawierające: nazwę szkoły/przedszkola, klasę/wiek, tytuł pracy (opcjonalnie), imię i nazwisko autora pracy oraz oświadczenie podpisane przez rodzica w przypadku osób niepełnoletnich. W przypadku prac zgłaszanych indywidualnie (nie poprzez placówkę oświatową) należy podać także numer telefonu lub adres mailowy.

 

 1. Poprzez podanie danych osobowych wyraża się zgodę na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu www.czerwionka-leszczyny.pl; profilu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na portalu społecznościowym Facebook, artykułach prasowych zamieszczanych przez organizatora w prasie o zasięgu lokalnym oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu a także wystawach.

 1. Za niedopuszczalne uznaje się przesyłanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.

 1. Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2015 r. do godziny 15.30 na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Kancelaria Urzędu.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję konkursową w składzie:

Grzegorz Wolnik – pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny;

Mariola Czajkowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik prasowa burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

Janusz Lukaszczyk – grafik, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

 1. Zadaniem Komisji konkursowej jest:

kwalifikacja do oceny nadesłanych prac;

ocena złożonych prac;

przyznanie nagród.

 1. Komisja konkursowa wybiera najlepsze oraz decyduje o podziale nagród, a także wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 1. Nagrody zostaną przyznane w wyniku oceny członków Komisji konkursowej na podstawie kryteriów i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:

 

zgodność z przedmiotem konkursu, wyrażonym przez organizatora konkursu;

wartości projektowe: oryginalność koncepcji, walory estetyczne;

wartości poznawcze: wywoływanie pozytywnych skojarzeń z przedmiotem konkursu.

 1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl nie później niż 15.12.2015 r.

 1. Nie ma możliwości zamiany nagród na inną lub jej równowartość pieniężną.

 1. Kwestie dotyczące przebiegu konkursu nie przewidziane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne.

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac po zakończeniu konkursu.

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl

 1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

Hanna Piórecka-Nowak
tel. (0-32) 429 59 44,
rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.com.pl