2 kwietnia o godz. 14.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbędzie się spotkanie, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach i Powiat Gliwicki, dot. Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w roku 2019. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

  • działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;
  • działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  •  zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;
  •  tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej: http://www.slaskie.pl/content/marszalkowski-konkurs-inicjatywa-solecka

Info: starostwo.gliwice.pl