Starostwo Gliwickie: Mieszkania chronione w powiecie gliwickim

0
353

Powstają pierwsze mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej w naszym powiecie. Powiat Gliwicki otrzymał na tę inwestycję unijne dofinansowanie.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Z mieszkań mogą korzystać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Jedną z takich grup są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej.

Taką pomoc na swoim terenie zapewni już niedługo Powiat Gliwicki. 28 grudnia 2020 r. opublikowana została lista trzech projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, wśród których znalazł się powiatowy projekt „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”.

W ramach projektu do końca 2021 r. powstanie pięć mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej. Wartość inwestycji oszacowano na poziomie 1 419 500,79 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 946 156,77 zł.

Do tej pory usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej potrzebujący pomocy w postaci mieszkań chronionych mogli korzystać z mieszkań na terenie innych powiatów, często znacząco oddalonych od Gliwic i okolic. Realizacja projektu umożliwi skuteczniejszy proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i podniesie jakość życia wychowanków, którzy zamieszkają w utworzonych mieszkaniach.

info: starostwo gliwice