Starostwo Powiatowe w Gliwicach:

Na dzisiejszej sesji – 25 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Gliwickiego, otrzymał za rok 2019 – jednogłośne absolutorium.

Zarząd Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Waldemar Dombek – Starosta Powiatu Gliwickiego
Adam Wojtowicz – Wicestarosta Powiatu Gliwickiego
Ewa Jurczyga – Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego

GRATULUJEMY!

Całość dzisiejszej sesji można zobaczyć na kanale YT Starostwa:

Na podstawie § 20 Statutu Powiatu Gliwickiego uprzejmie informuję, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 1500 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

Porządek obrad sesji:

Otwarcie sesji.
Sprawdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 maja 2020 r.
Informacja Starosty dotycząca pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2016-2022.
Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2020-2025 (druk nr 158).
Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2020 rok (druk nr 159).

9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Gliwickiego oraz udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gliwickiego:

9.1 Przedstawienie przez Zarząd raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2019 rok.

9.2 Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych.

9.3 Przedstawienie opinii klubów radnych.

9.4 Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji.

9.5 Przeprowadzenie debaty.

9.6 Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gliwickiego wotum zaufania (druk nr 160)

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok:

10.1 Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gliwickiego oraz sprawozdania finansowego Powiatu Gliwickiego za 2019 rok.

10.2 Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

10.3 Przedstawienie opinii komisji stałych.

10.4 Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Gliwickiego za 2019 rok (druk nr 161).

10.5 Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Gliwickiego za 2019 rok oraz wniosku do Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego.

10.6 Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego.

10.7 Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego za 2019 rok (druk nr 162).

11. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie apelu dotyczącego wzmocnienia instytucji inspekcji sanitarnej (druk nr 163).

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.