Pieniądze na zatrudnienie dodatkowego pracownika oraz na zakup środków niezbędnych do walki z epidemią pozyskał Powiat Gliwicki w ramach unijnego i rządowego wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu koronawirusowi.

 

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach realizacji przez Powiat Gliwicki projektu partnerskiego z Województwem Śląskim. Projekt nosi nazwę „Śląskie pomaga”, a jego liderem z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Gliwicki – „Ostoja” w Sośnicowicach i „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. W „Ostoi” zaplanowano zatrudnienie pracownika, który będzie sprawował opiekę nad mieszkańcami, zaś zarówno w „Ostoi”, jak i w „Zameczku” nastąpi doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki, przyłbice, gogle, fartuchy, kombinezony oraz sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

 

-Wartość otrzymanego w ramach projektu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wynosi 183 tysiące złotych. Projekt w całości jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nie jest wymagany wkład własny samorządu – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Dzięki zatrudnieniu dodatkowej osoby oraz doposażeniu naszych domach pomocy społecznej, ich 135 pracowników otrzyma niezbędne wsparcie w bezpieczniejszym wykonywaniu swoich obowiązków. Jest to szczególnie ważne w czasie ciągle rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa.

 

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania  9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Powiat Gliwicki na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Całkowita wartość projektu w całym województwie śląskim  wynosi 13 051 765,00 zł.

 

info: starostwo gliwice