Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dla przedsiębiorców

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Drodzy Klienci, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość dokonania czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.
Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20054285?version=1.0 – przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej;
– dowód rejestracyjny pojazdu;
– karta pojazdu, jeżeli była wydana;
– tablice rejestracyjne;
– dokument tożsamości.

Opłaty:
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu:
1) 4 zł – od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Sposób załatwienia sprawy
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach wniosek można złożyć:
– za pośrednictwem platformy e PUAP – link poniżej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– korzystając ze skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Starostwa.

Kontakt telefoniczny: 32 331 55 99.
 

info: starostwo gliwice